Doelstelling

Stichting Kinderboerderij Zevenaar stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van de kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. De kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.
Daarnaast is de kinderboerderij ook een ontmoetingsplaats voor de inwoners van de gemeente Zevenaar en helpt daarmee de sociale cohesie in de gemeente te vergroten.

Onze missie:
Genieten, leren en werken in een duurzame omgeving waar mens en natuur elkaar ontmoeten.

Onze visie:
Wij willen dat de kinderboerderij een plek is waar educatie en recreatie samensmelten in een beleving waar het duurzaam omgaan met de natuur om ons heen centraal staat. Gedragen door de gemeenschap, voor de gemeenschap.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht de kinderboerderij te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dit doet ze door de nodige financiële middelen bijeen te brengen om de kinderboerderij een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud te laten zijn en blijven. En een veilige en verantwoorde omgeving voor mens en dier. De opbrengsten bestaan uit donaties, verkoop uit het winkeltje, vakantieopvang van kleine huisdieren en de diverse evenementen die op de kinderboerderij worden georganiseerd.

Korte termijn

Het beleid van de stichting voor de korte termijn is vooral gericht op het bijeenbrengen van giften, donaties en sponsorgelden. Omdat de kinderboerderij een beperkte bijdrage vanuit de gemeente krijgt, is ze voor een groot gedeelte aangewezen op giften om haar exploitatie rond te krijgen.

Lange termijn

Ook Stichting Kinderboerderij Zevenaar kijkt naar de toekomst en hoe zij het beste in de gemeenschap kan passen. Bij het opstellen van de toekomstvisie, heeft het bestuur een 4-tal kernwaarden beschreven waaraan de Kinderboerderij van Toekomst aan zou moeten voldoen. Hierover zijn we in dialoog met de gemeente Zevenaar. Het samenvoegen van NME-functies is hierbij een van de gespreksonderwerpen.

Kernwaarden:
1. Educatie – op een ontspannen en speelse manier informatie verstrekken over de natuur, de dieren en de voedselketen en leren hier duurzaam mee om te gaan. Het ‘zelf ervaren’ is hierbij heel belangrijk. Dierenwelzijn en natuurbewustzijn staan hierbij voorop. Het aanbod is aantrekkelijk voor zowel basisschoolleerlingen (onderbouw én bovenbouw) als leerlingen van de middelbare school. De ‘Freek Vonk-manier’ is hier een prima voorbeeld van.
2. Recreatie – leren is leuk, door educatie en recreatie te combineren. Ook is er ruimte voor spel en ontspanning voor jong en oud. Het aanbieden van eten en drinken hoort hier ook bij. Voor zowel kinderen als (groot)ouders moet een bezoek aan de kinderboerderij een leuke en ontspannen uitje zijn.
3. Duurzaamheid – op een maatschappelijk verantwoorde manier opereren, een manier die past bij wat we vanuit educatie ook uit willen stralen. Verspilling tegengaan, focus op gezondheid bij het aanbieden van versnaperingen en het aanmoedigen van duurzame initiatieven die de bezoekers zelf zouden kunnen ontplooien.
4. Participatie – de kinderboerderij is er voor iedereen en ook van iedereen. We zijn laagdrempelig, door geen entreegeld of verplichte consumptie te vragen. We bieden werkervaringplaatsen en stageplaatsen aan en willen er zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beloningsbeleid

Stichting Kinderboerderij Zevenaar wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden op de kinderboerderij en de activiteiten worden samen met een grote groep vrijwilligers verricht, waaronder 2 beheerders. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Jaarlijks worden minimaal 2 dagen voor alle vrijwilligers georganiseerd, een personeelsuitje en een barbecue. De kosten van dit soort dagen worden zo veel mogelijk vanuit sponsorbijdragen gedragen. De resterende kosten worden betaald uit de exploitatie van de kinderboerderij.

Stichting Kinderboerderij Zevenaar is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het RSIN van onze stichting is 8077.70.735

Een ANBI is verplicht een financiële verantwoording te publiceren op internet.